Bio

Mgr. Peter Šagát, PhD. / Peter Susan Sagat
Konzultant, lektor, univerzitný pedagóg z oblasti marketingových a art komunikácii. Okrem primárneho profesného zamerania na oblasť marketingu v módnom priemysle je mu vlastný komplexný holistický záber oblastí. Špecializuje sa aj na oblasť vizuálnej komunikácie (vizuálne a kultúrne štúdia) ako aj na širokú problematiku sociálneho marketingu, najmä marketingovej komunikácie tzv. udržateľného rozvoja a životného štýlu (o.i. spoločenská zodpovednosť firiem a organizácii, krízový marketing, marketingová komunikácia v oblasti ľudských práv, potravinovej bezpečnosti a ďalšie). Zaujímavé je aj jeho dlhoročné venovanie sa problematike gendrových štúdii a queer kultúre najmä z hľadiska artovej komunikácie.
V rámci primárnych marketingovo-komunikačných aktivít v módnom priemysle sa užšie zameriava na "agendu setting" (vytváranie tém médiami vo verejnom priestore) aktuálnych spoločenských fenoménov uskutočnovanú práve prostredníctvom prvkov, nástrojov a techník súvisiacich s oblasťou módy ako široko prijímaného a sugestívneho média. Kľúčové je aj jeho zameranie na segment tzv."sustainable fashion," a kurátorstvo aktuálnych projektov artovej sféry.
Je mu vlastný prístup resp. kombinácia nekonvenčnej formy so zmysluplnným obsahom.


2017 - súčasnoť

NEW ALIENS AGENCY - zakladateľ a trend-forecaster

forecasting eyesight agency / signalling, trendwatching, forecasting, scenarios - trendsettingová agentúra založená v Prahe s globálnym zameraním a špecifickým focusom na CEE Europe. Lektorská a konzultačná a produkčná činnosť (casting agency and experimental platforms, trendkits and visions)

2013 - súčasnosť

Fashion komunikácia (fashion communication), vizuálna a art komunikácia, udržateľný rozvoj a queer štúdiá
lektor, konzultant
lektorstvo, poradenstvo, supervízia a produkcia eventov (semináre, prednášky, workshopy, módne prehliadky a cross-žánrové podujatia), osobné poradenstvo v oblastiach: fashion marketinga PR, vizuálna komunikácia, sociálny marketing a spoločensky zodpovedná komunikácia, témy udržateľného rozvoja.


2015/2016 /2017 Projekty

NEW ALIENS AGENCY - zakladateľ a trend-forecaster

forecasting eyesight agency / signalling, trendwatching, forecasting, scenarios - trendsettingová agentúra založená v Prahe s globálnym zameraním a špecifickým focusom na CEE Europe. Lektorská a konzultačná a produkčná činnosť (casting agency and experimental platforms, trendkits and visions)

No Answers!

fashion x art metattagging flow. Trendsettingový set kľúčových pojmov a bodov našej aktuálnej spoločnosti postavený na širokej škály podnetov z celého širokospoločenského spektra. Predikcia a nastolovanie neustále sa utvárajúcich sociálnych a enviromentálnych celospoločenských komplexných vývojových tendencií, ich mapovanie, približovanie a syntetizovanie.

Fashion Event Dotek, Brno

FAMU, Praha


Fashion Talks a semináre v spolupráci s Czech Fashion Council a Fashion LIVE! Slovak Fashion Week Initiative

hosťovanie a prednášanie na seminároch z celej škály fashion communication


EXIST16 Graduate Fashion show

Supervisor projektu, produkčný manažér
Supervízia a koordinácia absolventskej módnej prehliadky Ateliéru Dizajnu Oděvu Fakulty multimediálních komunikacií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Fashion Live! Prague

supervisor
Supervízia koncepcie eventu a oficiálneho programu Fashion LIVE! Prague 2016

EXIT15 Graduate Fashion show
Koordinátor projektu, produkčný manažér, art director
Produkcia a koordinácia absolventskej módnej prehliadky Ateliéru Dizajnu Oděvu Fakulty multimediálních komunikacií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Umelecká réžia nekonvenčného konceptu prehliadky situovanej v špecifických priestoroch Zlínskeho Domu Umění.

2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 Projekty

Fashion LIVE! Slovak Fashion Week Initiative
porotca, speaker, moderátor, organizátor
Organizácia a managing fashion talkov počas oficiálneho programu Fashion LIVE! Slovak Fashion Week Initiative 2014, tvorba koncepcie celoročného pásma fashion talkov na mesačnej báze

Fashion + Communication
iniciátor a koordinátor projektu
Projekt zameraný na edukáciu a rozvoj oblasti fashion marketingu v podmienkach Slovenskej republiky. Konkrétne ide o cyklus odborných seminárov z oblasti fashion marketingu, PR praktík a celkovej komunikačnej agendy oblasti módneho priemyslu. Projekt je okrem začínajúcich módnych návrhárov určený primárne mladým ľuďom zaujímajúcich sa o módny priemysel (študenti, absolventi a ostatní), ktorí sa plánujú v budúcnosti na Slovensku tejto oblasti profesionálne venovať či ako PR konzultanti, brand-manažéri (sales/account/product), žurnalisti, kritici, editori, stylisti, či nákupcovia. Hlavným cieľom projektu je postupné tvorenie komunity profesionálov formou supervízie, lektorskej činnosti a vedením pravidelných workshopov/seminárov a prednášok zo začiatkom v januári 2014 (vrátane tímovej práce, brainstormingu, diskusií, prezentácii a celkovej komunikačnej podpory v oblasti módneho priemyslu na Slovensku tvoriacej sa v akademickom prostredí ako aj následných nadväzujúcich kampaní a pr stratégii).


2013 / Projekty
Creative Fashion Marketing
externý konzultant
- z oblasti teórie a praktík fashion marketingu
Projekt založený na spolupráci medzi študentami odevného dizajnu a marketingovej komunikácie

2013 / Projekty
343 Fashion show
Koordinátor projektu, produkčný manažér
Produkcia a koordinácia absolventskej módnej prehliadky Ateliéru odevnej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (343 Fashion studio). Netradičný a eklektický koncept z dôvodu špecifických podmienok spojených s miestom podujatia (Hudobná sála Bratislavského hradu).

2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017
Ústav marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně / Česká republika
Ateliér dizajnu Odevu Univerzity Tomáše Bati v Zlíně / Česká Republika
lektor, konzultant špecialista, supervisor
prednášky a workshopy: Fashion marketing, Konceptuální design, Prezentace, Styling, Nové Tendence v Oděvním designu (rozšírené na celú kultúrnu komunikáciu a odvetvia)

2014
Akadémia Médií v Bratislave
lektor, konzultant špecialista
prednášky: Marketing, Komunikačné stratégie, Nové médiá a cross media marketing

2012 / 2013
Katedra marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
lektor, konzultant špecialista
prednášky: Fashion marketing, Sociálna agenda settings

2012 / 2013
Slovak fashion council
lektor
Prednášky a konzultácie z oblasti fashion marketingu a segmentu tzv. "Sustainable fashion"

2012 / 2013
AGENDA
kreatívny riaditeľ, koordinátor a kurátor
Vizuálne špecifický projekt a nezisková organizácia pod názvom AGENDA. Multi-tématický a multilinguálny projekt zameraný na sociálne a environmentálne povedomie a kritický úsudok mladých ľudí. Pravidelne mesačne venovaný partikulárnej téme ako: kvalita potravín (4-6/2012), environmentálne otázky (7-8/2012), starostlivosť o telo (9/2012), závislosť (9/2012), filozofia a spiritualita (10-12/2012), krása (1/2013), láska (2+7/2013), móda (3-4/2012), gender (5-6/2013) >podľa vyber mesiac (select a month) v archíve

2011
Beyond Berlin
konzultant, copywriter, event-marketing a PR asistent
Člen produkčnej agentúry Beyond Berlin založenej v Berlíne/Nemecku zameranej na podporu a rozvoj módneho priemyslu v kontexte s udržateľným rozvojom. Organizácia a produkcia veľtrhu etickej módy pod názvom GREENshowroom v spolupráci s parížskym projektom Ethical fashion show. Iniciačné práce na organizovaní konferencie o "udržateľnej móde" pod názvom Beyond Fashion Summit.
> beyondberlin.com/en
> green-showroom.net/
> beyondberlin.com/summit

2010
Centrum ďalšieho vzdelávania pri Univerzite Komenského v Bratislave
lektor
prednášky a workshopy z oblasti sociálneho marketingu

2007
Peek & Cloppenburg
visual merchandising and design manažér
Vedúci oddelenia vizuálneho merchandisingu a dizajnu multibrandovej spoločnosti pre slovenské domy. Manažment tímu, rozpočtovanie, vizualizácia a koncept predajní

2005
Relax Fantasy
supervisor, grafický dizajnér, marketingový asistent
Grafický dizajn, supervízia a marketingové poradenstvo

2004
AD-Style
ideamaker, supervisor, grafický dizajnér
vytvorenie korporátnej identity a komunikačných stratégii, supervízia look-bookov, styling a konceptuálne poradenstvo

VZDELANIE
vedný odbor: Masmediálne štúdia
špecializácia: Marketingová komunikácia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
III.stupeň - Doktor filozofie (PhD.)
-zakladateľ Fashion marketingu ako akademickej disciplíny a výskumov ako aj v prieniku s oblasťou sociálneho marektingu a spoločesnky zodpovednej komunkácie v podmienkach slovenskej akademickej praxe
-výskumy a publikácie z oblastí sociálneho a fashion marketingu
dizertačná práca: Prosociálne aspekty marketingovej komunikácie módneho priemyslu


Publikácie:

Akademické:
ŠAGÁT, P. Apel na slovenského spotrebiteľa v oblasti módy a odevného priemyslu / Peter Šagát, 2011. In: Nové trendy v marketingu : Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem: Nové trendy v marketingovej komunikácii, Smolenice. - Trnava : UCM, 2011. - ISBN 978-80-8105-335-1, S. 196-209.
ŠAGÁT, P. Nekonvenčná komunikácia spoločnosti Maison Martin Margiela / Peter Šagát, 2011.In: Megatrendy a médiá : Médiá a umenie, Smolenice. - Trnava : UCM, 2011. - ISBN 978-80-8105-250-7, S. 219-228.
ŠAGÁT, P. Prosociálna úloha nových médií v marketingovej komunikácii módneho priemyslu. Projekt "Political Fashion" / Peter Šagát, 2010. In: K problémom mediálnej komunikácie III : Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie (doktorandi), Smolenice. - Trnava : UCM, 2010. - ISBN 978-80-8105-189-0, S. 267-278.
ŠAGÁT, P. Vizuálna substancia súčasnej hispánskej kultúry v marketingovej komunikácii vybraných módnych značiek / Peter Šagát, 2010. In: Zborník príspevkov z kolokvia „Multikulturalita a strata identity v umeleckých reprezentáciách hispanofónnych krajín”, Nitra: ÚLUK (2010) – v tlači.
ŠAGÁT, Peter. Dôsledky vizuálnej komunikácie fashion marketingu.Túžba po novom riešení / Peter ŠAGÁT, P. In: (KO)MÉDIA : sborník konferenčních příspěvků ze 4. ročníku mezinárodní konference, Zlín 21.-22.10.2009. - Zlín : UTB, 2010. - ISBN 978-80-7318-903-7
ŠAGÁT, P. - FANDELOVÁ, E. Tolerancia a intolerancia ako dôsledok fashion marketingu - Vnímanie odlišnosti iných / Peter Šagát, Eva Fandelová, 2010. In: Tolerancia a intolerancia v spoločnosti, Bratislava: Melius, 2010. - ISBN 978-80-970630-0-9, S. 81-85.
Príspevok v monografii:
ŠAGÁT, P. Význam gendrovej a pohlavnej diferenciácie vo fashion marketingu / Peter Šagát, 2010. In: Muž a žena v marketingové komunikaci (monografie) - Zlín: Nakladatelství Verbum , 2010. 1.vydání. 260 s. - ISBN 978-80-904273-4-1.
Poézia:
PALE SUSAN - TEXTY (2011) - experimentálny set básní a krátkych próz inšpirovaný oblasťami sexuality, smrti a rodových štúdii.

Články:

Telá obrazov súčasnosti, publikované na femag.cz

Postapokalypsa, postexistencia a postperspektíva, publikované na femag.cz

Performances:


No Answers!

fashion x art metattagging flow. Trendsettingový set kľúčových pojmov a bodov našej aktuálnej spoločnosti postavený na širokej škály podnetov z celého širokospoločenského spektra. Predikcia a nastolovanie neustále sa utvárajúcich sociálnych a enviromentálnych celospoločenských komplexných vývojových tendencií, ich mapovanie, približovanie a syntetizovanie.

Fashion Event Dotek, Brno

FAMU, Praha

Escape

První akce celodenní transmediální platformy Fashion Event Dotek 2017. V rámci sekce happenings. 'První a postapokalyptická performance vás vtáhne do příliš reálního a vždycky zásadního světa: vzájemné síly vztahů v jakýchkoliv časech v chaosu a šílenosti záření, které nás neustále proráží... Protože to, co se deje, se deje v nás...'

Tension X Vernisáž / Opening: Darina Alster, PXS / Tension X

feministicko-mysticko-postapokalyptická performance k novému roku a k novým celosvetovým politikám a prepojenosti. 

Galerie Ferdinanda Baumanna, Praha


Red Haul Sickness / Korpus. Opening: Red Haul Sickness / Inside stories

Telesno-mystická temná a červená psychedelická performance: 'Ponoříte se do příběhů vnitřních nor, niterných cel, zadýchaných těl, nosohltanu, spolknutých slin, stisku a vdechu, vzájemného pozorování... a všech těch zdrženlivých nocí.'

Korpus, opening at Žižkov, Praha

 

You don't have a life, You are a life

experimentálna subverzívna tanečná fashion performance nadväzujúca na jedoduchú statickú inštaláciu (exhibition) selekcie nekonvčných progresívnych začínajúcich českých a slovenských módnych labelov vychádzajúca z presahu tančného štýlu vogue v kolaborácii s performermi MONINOU, Dmitriiom, Sandy a Jakubom Ra Svobodou.
Pop-Up Gallery Czech Fashion Council, Designbanka, Praha

Tension

performatívna spolupráca s Darinou Alster na jej autorskej výstave Tension v Opave
taggingset aktuálnych odkazov a vyjadrení prezentujúci súčasného ducha doby a demonštrujúc tak patričnou vizualizáciou súčasný stav komunikácie obrazu a textu

Sex Visions

experimentálny taggingset freneticky projektujúci súčasný stav tela, jazyka, slova a ich vzájomnej demonštrácie ako súčasť techno-idného setu
Queer Noises Prague, 7 výročie, klub FAMU, Praha

BOT BAY

experimentálno-performatívna prednáška o robotických, computerizovaných, automatizovaných, kybernetických telách, ako aj telách určených rôznymi formami postihnutia, ktorú tak pôsobia nenormatívne, Ateliér Tělového Designu, FaVU, Brno, CZ

We Are No Longer In The Age Of Post

fashion performance vyjadrujúca postoj k akutálnemu stavu módneho priemyslu na začiatku roka 2016 v spolupráci s celou škálou mladých osobností z oblasti fashion defignu a produkcie
Galéria Czech Fashion Councilu, Designbanka, Praha

Post-perspective human body in postapocalyptic era

performatívno-konceptuálny experiment
predstavenie a analýza súčasneho stavu zobrazovania ľudského tela,módy a vizálnej prezentácie v aktuálnom diskurze vizuálnej kultúry

FNAF, Perla, Vrané nad Vltavou


Schopnosti a záujmy:
nekonvenčné a sociálne zodpovedné kampane a inšpirácie (monitoring, editorská a kurátorská činnosť), maľba, poézia, písanie, spiritualita a religionistika, queer/rodové štúdia a feminizmus, nezávislá hudobná a filmová scéna, módna fotografia, experimentálna choreografia, performancie, konceptuálne umenie, kurátorstvo